príchod detí, voľné hry

rozcvička

hygiena a prebaľovanie

desiata

výchovno - vzdelávacia činnosť

pobyt vonku, športové aktivity

hygiena, obed, prebaľovanie

čítame si rozprávku, spánok

hygiena, olovrant

voľné hry
Minidrobci © 2016